Psihološko savetovanje

Psihološko savetovanje je vrsta formalne psihološke pomoći osobi koja ima neki uži, konkretan problem ili dilemu. Podrazumeva se da je taj problem izolovan i da se može raditi samo na njemu, tj. da se ne širi na druge oblasti klijentovog života. Ako taj problem remeti osobu u više značajnih oblasti funkcionisanja, to zahteva psihoterapiju, a ne psihološko savetovanje.

Kada je utvrđeno da je klijentova žalba predmet psihološkog savetovanja, problem se konkretizuje, formulišu se jasni ciljevi i radi se na njihovoj realizaciji, a ne na sržnoj izmeni ličnosti klijenta.

Klijenti za koje je psihološko savetovanje idealno rešenje su oni koji imaju neku dilemu, neku trenutačnu krizu ili problem manjeg obima. Tipični primeri su oni klijenti koji imaju dilemu da li da se presele u inostranstvo, oni koji imaju problem u odnosu sa šefom, oni koji ne mogu da polože neki konkretan ispit, itd. Problem je uglavnom aktuelni događaj ili onaj iz relativno bliske prošlosti ili relativno bliske budućnosti.

Tempo rada tokom psihološkog savetovanja je brži jer iziskuje neposredna efikasna rešenja, pa će savetnik biti direktivniji i češće davati konkretne zadatke i instrukcije koje se do sledećeg viđanja moraju oprobati u praksi. Međutim, to ne znači davanje gotovih rešenja. Psihološko savetovanje nikako ne treba izjednačavati sa davanjem saveta, jer savetnik ne daje svoj vrednosni sud niti predlog šta uraditi u datoj situaciji. On je tu da svojim pitanjima podstakne klijenta na iznalaženje najboljeg rešenja za njega, da ga ohrabri u korišćenju novih i do sad neoprobanih strategija, da mu “proširi vidike”, ali ne i da mu ponudi gotov savet. Kada bi se ova forma rada svodila na direktno davanje saveta, to bi možda klijentu rešilo problem zbog koga je došao, ali ga ne bi osposobilo da dalje životne probleme rešava samostalno. A upravo je to cilj psihološkog savetovanja – učenje i sticanje veština za uspešnije snalaženje u situacijama koje život nosi.

Postoji više formi  psihološkog savetovanja, a one zavise od teorijske orijentacije koju savetnik preferira. U našem savetovalištu dostupno je konstruktivističko savetovanje. Detaljnije o ovoj formi savetovanja vidite OVDE.